Sammen om et værdigt og sundt liv i Varde

Sundhedsfremme og forebyggelse er en kommunal kerneopgave, og for Socialdemokratiet i Varde har det høj prioritet. Alle øvrige partier vil sikkert hævde det samme. Men Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at der er ulighed i sundheden – så de, der er svagest stillet har det største behov for sundhedsfremme og forebyggelse. Derfor et område vi har særligt fokus på.

Vi skal tænke sundhed ind i hverdagen på alle kommunens tilbud. Ja - grundlæggende skal vi hjælpe hinanden med at leve et bedre og sundere liv. Vi vil styrke indsatsen i Vardes sundhedsindsats med øget vægt på at mindske uligheden i sundhed.

Vi skal passe godt på vores ældre, ligesom de gennem et langt liv har passet godt på os. Der skal være tid. Ældreplejen skal være værdig og den enkelte ældre skal føle sig tryg. Det er mit mål, at ingen ældre skal sidde alene og føle, at de ikke får den fornødne hjælp. De skal sikres varm, indbydende mad hver dag, og kommunen skal levere en god pleje og omsorg.

Vores trivsel har stor betydning for en god hverdag, og særlig den mentale sundhed skal styrkes vha. øgede indsatser. Det er vigtigt, at alle har de psykiske ressourcer, som er nødvendige for at kunne udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv. Mennesker, der over længere tid har dårlig mental sundhed, har nemlig højere risiko for at udvikle sygedomme bl.a. hjertekarsygdom, depression og angst. De dør gennemgående tidligere end mennesker, der trives godt mentalt. Dårlig mental sundhed er derfor en alvorlig og selvstændig risikofaktor. Vi skal med støtte fra Sundhedsstyrelsens vejledninger sætte indsatser i gang med vores dygtige fagfolk i Varde kommunen, så der skabes rammer for borgerne, der fremmer mental sundhed, og som forebygger udvikling af psykiske lidelse.

Ældreplejen skal sikre tryghed, omsorg og respektfuld pleje – tid til at imødekomme individuelle behov. Fælles aktiviteter med eks. børnehavebesøg kan øge livskvaliteten. Vores nøgleord er tillid, faglighed og arbejdsglæde.

Vi lever i dag stadig med Corona og en - i dag - oplevet sundhedskrise.  Den vil efter min vurdering give en mental sundhedskrise, som vores nuværende indsats ikke fanger op, da de ældre generationer ikke vil være til besvær. Derfor ønsker vi i Socialdemokratiet at øge det opsøgende arbejde ude hos vores ældre generationer allerede nu. og i en rum tid efter Corona.  De tavse kan godt være dem, der har det værst. Vi vil arbejde for at der tilbydes samtaler til ældre mennesker med psykisk smertefulde problemer, som eks. sorg, ensomhed eller den angst som mange mennesker føler under sundhedskrisen.  Det skal vel at mærke være et tilbud, der er let tilgængeligt og uden stor ventetid.

Vi har i Socialdemokratiet i indeværende byrådsperiode fået indført ekstern supervision til medarbejderne i ældreområdet - med fokus på trivsel, læring og motivation i jobbet. Det er de medarbejdere, der hver dag skal sikre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen hjælp og støtte til et værdigt liv. Derfor er det vigtigt at de selv trives.

For at det ikke kun bliver til floskler vil vi arbejde for en ”Værdighedspolitik” med handleplan og opfølgning. Så kan vores medarbejdere og ældre se, at der sker handling bag ordene i kommunens politik og de beskrevne indsatser.

For mig at se drejer det hele sig om sund fornuft med værdigt hensyn til svage og svækkede borgere, så det er muligt at leve ”et værdigt liv” både på plejehjem og i hjemmeplejen.