Klimapolitik er også Kommunalpolitik

Socialdemokratiet i Varde vil arbejde for, at Varde skal være en miljø- og klimavenlig kommune, der tager ansvar for, at Danmark lever op til internationale klimaforpligtigelser, og dermed medvirke til at vi kan nå målene om CO2 reduktion og en mere bæredygtig udvikling med FN's Verdensmål.

Det vil nok alle partier. Men Socialdemokratiet vil gøre ”den varme luft” nærværende. Vi oplever at alle gerne vil gøre noget godt for klima og miljø, men er famlende overfor – hvordan.

Jeg deltog i årets Klimafolkemøde i Middelfart den 2.-4. september, hvor klimaet var på dagsordenen med masser af gode løsninger og inspiration til klimahandling nu.

Det stod klart at alle kan og bør bidrage. Som kommune skal Varde tage endnu større ansvar for at nå vores fælles mål ved at sikre handling. Vi skal gøre det sammen – borgere, virksomheder, politikere og andre beslutningstagere. 

Socialdemokratiet i Varde vil arbejde for at indsatsen bliver konkret og nærværende. Vi vil derfor arbejde for at der oprettes et klima sekretariat i kommunalt regi. Et sekretariat, der kan sikre information, give inspiration og være rådgivende for os alle

I tilknytning til indsatsen skal der udarbejdes en klimaplan for Varde kommune, som også skal sætte mål for, hvordan borgere, virksomheder og interesseorganisationer kan motiveres til selv at gøre en indsats for klimaet, og herudover rumme initiativer til både klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Overordnet skal klimaplanen indeholder initiativer på 3 indsatsområder:

  • Kommunens egen indsats som virksomhed for at nedbringe egen CO2-belastning
  • Iværksættelse af borger rettede og virksomhedsrettede initiativer, der skal få den enkelte til at tage større ansvar for egen CO2-udledning
  • Fastlægge nødvendige tilpasningsinitiativer til forventede klimaændringer

 

DSC 1986 Billede fra besøg ved Vrøgum Kær med lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Varde; Merete Vigen

Som en del af klimaplanen skal Varde få kortlagt CO2-belastninngen fra kommunen; både som virksomhed og som geografisk område. Her skal al CO2-belastning fra borgere og øvrige virksomheder også inkluderes.

Klimaplanen vil bygge på en række trinvise delplaner, som med konkrete tiltag sætter handling bag målsætningen. Alle delplaner kan medføre nye initiativer og vil være en dynamisk udviklingsproces.

Den konkrete klimaindsats kan have mange facetter. Kloak-separering og andre løsninger, der kan imødegå kommende års stigende regnmængder. Klimavenligt byggeri og landbrugets indsats.

En stor del af klimaindsatsen skal nødvendigvis foregå i samarbejde med andre myndigheder. Her skal vi være aktive medspillere. I de kommende år vil der blive investeret massivt i klimatiltag.

Vi skal i Varde sætte ind med alle kræfter for at hjælpe med at sikre rammerne for den kommende energiø med udskibning fra Esbjerg, hvor synergi vil smitte af på hele Syddanmark og hele Varde kommune. Efter udspillet er der kommet konkret aftaler om hele 2 power to X – projekter som vil skabe mange nye og grønne arbejdspladser med sidegevinster til Varde som nabokommune med gode virksomheder og bosætningsmuligheder.

Som den store turist- og landbrugskommune som Varde er kendt for at være, skal der også skabes et særligt grundlag for klimaindsatser, da turister vil efterspørge det i fremtiden inden et besøg i vores kommune – klimaregnskab som turist i Varde kontra charterferiers markante belastende co2 forurening skal synliggøres i endnu højere grad, ligesom el biler skal sikres ordentlige forhold ved vores kystdestinationer. Mere end nogensinde før er der brug for fælles handling og konkrete løsninger, og altså ikke kun i kommunen, men Varde skal sammen skabe rammerne for alle aktører omkring vores turisme som vil klimahandling. I de kommende år vil klima bevidste turister være flere og flere. Det vil få betydning på mange ting alt fra butikkernes vareudvalg – og til øget efterspørgsel på shelters til klima venlig overnatning i naturen.

Under et klimaseminar i Varde mandag den 06. september fik vi et godt indblik i landbrugets indsatser for at nå deres mål om klima-neutral i 2050, og her skal vi som kommune hjælpe til med, at det mål kan nås. Lav bunds jorde tages ud til grøn og bæredygtig natur som ved Ulvemosen, og fødevareproduktion vil ske i respekt for FN´s verdens mål gennem en mere økonomisk og bæredygtig vej, ligesom der ikke skal udledes flere klimagasser. Der bidrages til en grøn, bæredygtig energi. Varde har landbrug som er blandt de mest klimaeffektive i Verden, og samtidig en vigtig beskæftigelse med masser af jobs her i Varde. Det kan vi være stolte af.

 Vi skal i alle henseender gå foran og vise, hvordan omstillingen kan ske i vores lokalsamfund. Vi har allerede set et LAR projekt i Nordenskov som en unik handling på kloakseparering i et landsbysamfund med en fælles grøn dagsorden til gavn og glæde for alle. Vi skal fortsætte sådanne tiltag og tage ved lære af hinandens gode eksempler, da den grønne omstilling vil påvirke alle i Varde kommune, og dermed gennemgribende ændre vores samfund og kommune. Jeg er glad for at Varde sammen med alle andre kommuner har taget fælles ansvar for at nå de globale klima mål.

 Vi skal lokalt få grebet om klimakampen, så den bliver gjort så konkret og synlig for alle i vores nærdemokrati. Vi skal i Varde bidrage til Regeringens målsætning om 70 procent målsætning i 2030 og vise, hvordan vi med konkret løsninger kommer hele vejen til et klimaneutralt samfund.

Kampen skal ikke kæmpes alene for vores egens skyld, men især for vore børn og børnebørn.